Kontakt


Reklamacje

Zgłoś reklamację: centrala@tuirpartner.pl

Spór między klientem a Partner TUiR S.A. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Partner TUiR S.A., prowadzonego przez Rzecznika Finansowego.
Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl


Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Adres:
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Kontakt:
tel. 22 534 56 55,
fax. 22 534 56 15,
email: centrala@tuirpartner.pl